Reisevilkår

Alminnelige vilkår for pakkereiser

Disse bestemmelsene er utarbeidet av reisearrangører i Danmark og brukes av foreningens medlemmer. Bestemmelsene er utformet i henhold til 'Lov om pakkereiser og kombinerte reisearrangementer', som sammen med annen dansk lovgivning regulerer kjøpet og eventuelle krav som kan reises mot reisearrangøren.

Bestemmelsene gjelder den kombinasjon av reisetjenester som betegnes som en pakkereise, jf. direktiv (EU) 2015/2302

Reisen dekkes av alle EU-rettigheter for pakkereiser. Dette innebærer blant annet at Amisol er ansvarlig for korrekt levering av den samlede pakkereisen.

Amisol har også opprettet lovpålagt beskyttelse for å refundere dine betalinger, og hvis pakkereisen inkluderer transport, sikre din hjemtransport i tilfelle at den går konkurs eller blir insolvent. Denne forsikringen skjer via Dansk Reisegarantifond, Haldor Topsøes Allé 1, 2800 Kongens Lyngby.

Følgende bestemmelser gjelder også for reisen. Det som er markert i kursiv er Amisols avvik fra Reisearrangører i Danmarks generelle bestemmelser. Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Virke Reise Utland og Forbrukertilsynet

Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som faller inn under definisjonen i Lov om Pakke­reiser av 15.06.2018, § 6.

Vilkårene regulerer forholdet mellom reisearrangør og forbruker.

Informasjon som er relevant for kun flyreiser og kun hotell i reisevilkårene og reiseinformasjonen inngår i avtalen.

Amisol Travel (heretter Amisol) tar forbehold om endringer.

 

Innhold

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår
2. Hva som omfattes av avtalen
3. Betaling, prisendring mv.
4. Særlige forhold knyttet til avtalen
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
4.2. Innreisebestemmelser
4.3. Helseopplysninger
4.4 Informasjon vedrørende transport
4.5. Andre forhold
5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen
5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter
5.2. Avbestilling mot vederlag
5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse.
5.4. Overdragelse av pakkereisen
5.5. Endring av bestillingen
6. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt.
6.1. For få tilmeldte
6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll
6.3 Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse
7. Partenes plikter
7.1. Arrangørens/formidlerens plikter
7.2 Kundens plikter
8. Om mangler
8.1. Mangler før avreise 
8.2. Mangler etter avreise
8.3 Erstatningsbegrensninger
8.4 Forholdet til annen transportrettslig lovgivning
9. Tvistebehandling
10. Ikrafttredelse

 

Amisol Travel A/S er teknisk reisearrangør og registrert hos Dansk reisegarantifond som medlem nr. 2332.

--------------------------------------------------------------------------

 

 

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling.

Arrangøren kan kreve innbetaling av depositum ved bestilling eller før en avtalefestet forfalls­dato. Depositumet skal betales på den måte som avtales og innen den frist som er satt.

Er det avtalefestede beløpet ikke kommet på arrangørens konto 2 dager etter forfall, kan arrangøren heve avalen med mindre kunden kan dokumentere at betaling er skjedd innen forfall.

Restbeløpet skal forfalle ikke tidligere enn 60 dager før avreise. Dersom arrangøren har betalingsforpliktelser ovenfor underleverandører som forfaller tidligere enn 60 dager før avreise, kan restbeløpet forfalle tidligere. Arrangøren skal kunne dokumentere en slik forpliktelse. Det må gis klare og tydelig opplysninger før bestilling om tidspunktet restbeløpet forfaller på.

Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende betalingsfrister. Betaling skal da ikke forfalle tidligere enn 60 dager.

 

1.1. Bestilling

Bestilling foretas enten direkte med arrangøren eller via et reisebyrå.

En av de reisende per bestilling er kontaktperson for reisen.

Alle endringer og avbestilling må gjøres av kontaktpersonen.

Ved viktige beskjeder vil kontaktpersonen bli kontaktet for beskjeder som omhandler bestillingen.

Påmeldingen er først bindene for den reisende når depositum er betalt og for arrangøren når depositum er mottatt.

Foreligger ikke innbetalt depositum innen betalingsfristen kan arrangøren trekke seg fra avtalen ved å avbestille reisen.

Ved bestillinger gjennom kundetelefon, reisebyrå eller agent kommer bestillingsgebyr på 75,- per bestilling i tillegg.

Ved online bestillinger er det ingen bestillingsgebyr.

Kunder som ikke har fylt 18 år ved utreisedato og som ønsker å reise uten foreldre, foresatte eller andre personer over 18 år, plikter å opplyse om dette ved bestilling og innhente skriftlig bekreftelse av foreldre eller foresatte.

Skriftlig bekreftelse skal sendes til AmiSol Travels kontor i god tid før avreise. Bekreftelse skal også medbringes ved avreise og forevises ved innsjekking.

AmiSol Travel påtar seg ikke ansvar for kunder som ikke overholder informasjonsplikten og som ikke kan forevise gyldig bekreftelse fra foreldre eller foresatte.

Egypt 

Pass må være gyldig i minst seks måneder etter hjemreise fra Egypt. 

Visumplikt til Egypt. 

I de fleste tilfeller kan visum kjøpes ombord av vår reiseleder. Er det ikke med reiseleder på flyet må visum kjøpes ved ankomst.  

Dette gjelder for skandinaviske statsborgere. 

Øvrige statsborgere må søke visum gjennom Den Egyptiske Ambassade i Norge. 

Bestiller man Kun Fly er man selv ansvarlig for evt. kjøp av visum fra reisemålets ambassade i Norge eller ved ankomst. 

 

Den Egyptiske Ambassade 

Drammensveien 90 A 

0244 Oslo Norge 

Tlf.: (+47) 23 08 42 00 

http://www.egypt-embassy.no/

AmiSol Travels opplysninger om pass og visum finnes på våre websider.

 

1.2. Betaling

Reisen kan betales online med Visa/Mastercard eller i nettbank med KID.

Ved betaling med kort tilfaller det gebyr avhengig av korttype.

Den reisende kan betale reisen med ønsket kort ved å logge på bestillingen på AmiSol Travels webside med bestillingsnummer og passord.

Reisen kan også betales via nettbank. Den reisende må da notere KID-nummer på betalingen. Ved bestilling senere enn 60 dager til avreise og reisen betales i nettbank skal kvittering sendes på epost til post@amisol.no

Det er kun nødvendig å sende kvittering ved betalinger via nettbank.

 

1.3. Bestilling mer enn 60 dager før avreise

Depositum på 1500,- per person.

Restbeløpet forfaller 60 dager før avreisedato.

 

1.4. Bestilling mindre enn 60 dager før avreise

Hele beløpet må betales online umiddelbart. Ved betaling med bankoverføring/nettbank skal kvittering være mottatt på post@amisol.no innen betalingens forfall.

Kvitteringen må inneholde bestillingsnummer og fullt navn på bestillingens kontaktperson.

Dersom reisen ikke er betalt innen forfallsdato kan AmiSol Travel avbestille reisen.

Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at reisen er fullt betalt før avreise.

 

------------------------------------------------------------------------------------

2. Hva som omfattes av avtalen

Avtalen omfatter pakkereisen slik den fremgår av bestilling og bekreftelse og reisebevis eller lignende dokument, samt eventuelle tilleggsytelser som inkluderes i pakkereisen i følge avtale mellom partene. Forøvrig omfatter avtalen også arrangørens eventuelle individuelle betingel­ser.

Videre er opplysninger arrangøren har gitt på sine nettsider, i kataloger, brosjyrer e.l. en del av avtalen med mindre de må antas å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle pakkereise. Opplysningene regnes heller ikke som en del av avtalen dersom de er endret på en tydelig måte før avtaleinngåelsen. Arrangøren skal i sin informasjon gjøre oppmerksom på muligheten for at opplysningene kan bli endret før avtale inngås.

Amisol tar forbehold om eventuelle korrektur- og trykkfeil

Det er alltid kundens avsvar å kontrollere at billetten stemmer overens med ønsket bestilling.

Det er alltid billetten som er gjeldene i forhold til pris, hotell, romtype og hva som er inkludert i reisens pris.

Er det feil i bestillingen eller billetten ikke stemmer overens med ønsket bestilling må dette meddeles umiddelbart og før reisen er betalt.

AmiSol tar forbehold om endringer i forhold til flytider, eventuelle mellomlandinger flyselskap og flytyper.

Flyet kan mellomlande på ruten til/fra reisemålet.

Mellomlandinger kan også oppstå på ruten til/fra reisemålet om flere avganger blir sammenslått av nødvendige årsaker.

Nødvendige årsaker kan eksempelvis være for få påmeldte til avgangen eller miljømessige hensyn.

Informasjon om reisens flytider, eventuelle mellomlandinger, flyselskap og flytyper på våre websider kan endres i tidsrommet mellom bestilling og avreise.

Ta kontakt på vår kundetelefon for bekreftelse av avreisetid og/eller eventuelle endringer.

Ved vesentlige endringer som evt. skulle oppstå vil AmiSol i den grad det er mulig, gi muntlig eller skriftlig beskjed.

Skulle den reisende endre telefonnummer eller adresse i forhold til det som er registrert på bestillingen må det gis beskjed til AmiSol Travel.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for tilfeller hvor feil kontaktinformasjon er oppgitt.

På AmiSol Travels websider opplyses det om tilfeller hvor endringer kan forekomme.

Dette er spesielt viktig i forhold til Cruise på Nilen og Rundreiser hvor det tas forbehold om eventuelle endringer i forhold til oppsatt program.

AmiSol Travels reiser starter og slutter på avreiseflyplasser som er beskrevet i bestillingsbekreftelsen.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for hvordan den reisende kommer seg til/fra avreiseflyplass.

I forhold til forsinkelser erstatter ikke AmiSol billetter eller kjøp av nye billetter til/fra avreiseflyplass.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

3. Betaling, prisendring mv.

Den oppgitte pris for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Skal turistskatt e.l. betales direkte på reisemålet skal det opplyses om at dette vil tilkomme.

Videre skal prisen inkludere eventuelle tillegg for de særønsker kunden måtte ha knyttet til sin bestilling eller andre ytelser arrangøren har samtykket lagt inn i pakkereisen.

Tillegg eller rabatter knyttet til reisen eller slike valgfrie tilleggsytelser eller spesifikasjoner, skal tydelig fremgå i arrangørens prisoversikt/ prisspesifikasjon.

Prisen for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris og omfattes ikke av bestemmelsene i dette punkt. Det samme gjelder for eventuell tilslutningsreise eller landarrangementer som ikke er en del av pakkereisen.

Arrangøren kan i sine individuelle betingelser fastsette at den avtalte pakkereisepris kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Kunden skal gis en begrunnelse for og en beregning av prisøkningen. Arrangøren må i tilfelle også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør, jf. Pakkereiselovens § 19 jf. 20 .

Amisol tar forbehold om at våre priser eller andre opplysninger på amisol.no kan inneholde feil av ulike tekniske årsaker. Eventuelle feil vil bli varslet innen 24 timer nærmeste virkedag, og en eventuelt feil pris vil bli oppjustert.

Amisol tar forbehold om å endre priser og ytelser m.v. som er beskrevet i dette program, eller kunngjort på annen måte. Prisendringer kan skje dersom det i tiden mellom avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i skatter, avgifter, transportpriser, aktuelle valutaer eller gebyrer for tjenester knyttet til bruk av lufthavner, veier, havner eller andre tilsvarende omstendigheter.

Priser på websider og i bookingsystemet er alltid per dags dato og med forbehold om endringer i tidsrommet mellom prisens visning og eventuell bestilling.

Ved tilbudspriser på en serie avganger kan tilbudsprisene i noen grad variere. Som regel vil den laveste prisen innenfor serien av avganger som vises på våre nettsider.

Alle tilbudspriser presentert på websider, i kataloger, annonser og andre kommunikasjonskanaler er alltid kun gjeldene så lenge det er ledige plasser på det aktuelle tilbud.

Reisens pris beregnes på grunnlav av gjeldende tariffer, avgifter og valutakurser.

Reisearrangøren forbeholder seg retten til, før avreisedagen, å foreta slike prisendringer i avtalt pris som er en direkte følge av endringer i 

  • transportkostnader (f.eks. drivstoffpriser)
  • skatter, avgifter eller avgifter pålagt av tredjeparter, som ikke er direkte involvert i leveringen av pakkereisen (f.eks. passasjer-, flyplass-, start- eller landingsavgifter)
    eller
  • valutakurser som er brukt for å beregne prisen for den aktuelle reisen.

Dette gjelder selv om reisen er fullt betalt.

Dersom prisen økes med mer enn 8%, har kunden rett til å avbestille reisen og få innbetalte beløp refundert uten unødig forsinkelse og senest 14 dager etter avbestillingen. Det er imidlertid et vilkår at avbestillingen meddeles reisearrangøren umiddelbart etter at kunden har fått beskjed om prisøkningen. For øvrig anses den reisende å ha akseptert prisøkningen.

Dersom drivstoffpriser, skatter eller avgifter etc., som pålegges reisearrangøren direkte, jf. ovenfor, og som er inkludert i reisens pris, reduseres eller oppheves med virkning før reisedagen, er reisearrangøren forpliktet å tilbakebetale det sparte beløpet til kunden. I slike tilfeller har reisearrangøren rett til å trekke fra omkostningene ved tilbakebetaling. Reisearrangøren skal på forespørsel fra den reisende fremlegge dokumentasjon for disse kostnadene.

Kunden skal informeres på en klar og forståelig måte om eventuelle prisøkninger, samt årsaken til dette og beregningen av disse snarest mulig og senest 20 dager før pakkereisens start. Det skal skje per e-post, skriftlig melding eller annet såkalt varig medium til adressen/e-postadressen den reisende oppgir ved kjøp av reisen eller senere.

Prisendringer gjøres etter følgende prinsipper/regneeksempler:

Reisens opprinnelige pris:
Eks. kr. 5000,- per reisende

Beregning:

Reisens nye pris inkl. tillegg/fradrag:

Endring:
Økte/reduserte transportomkostning per reisende:

Kr. 300*

Kr. 5000 + kr. 300

Eller

Kr. 5000 – kr. 300

Kr. 5300,- (ved prisøkning)

Eller

Kr. 4700,- (ved prisfall)

Endring:
Økte/reduserte skatter, avgifter eller gebyrer per reisende:

Kr. 100**

Kr. 5000 + kr. 100

Eller

Kr. 5000 – kr. 100

Kr. 5100,- (ved forhøyelse)

Eller

Kr. 4900,- (ved reduksjon)

Endring:
Økte/reduserte valutakurs per reisende:
kr. 200*** (økt eller redusert)

Kr. 5000 + kr. 200

Eller

Kr. 5000 – kr. 200

Kr. 5200,- (ved valutakursstigning)

Eller

Kr. 4800,- (ved valutakursnedgang)

* Beregning: Eksempler: Aktuell pris på flydrivstoff per reisende trukket fra original flydrivstoffpris per reisende.

** Beregning: Innførelse eller redusert/frafall av ny avgift mv. - eks. passasjeravgift på kr. 100,-

***Beregning: Aktuell kurs for den delen av reisen, som utregnes i annen valuta en NOK, i forhold til kurs på avtaletidspunkt/beregning for den aktuelle delen av reisen: Eks. valutakursstigning/-nedgang på 20% på 1/5 av reisetjenestene. Valutaen vil vises på billetten/deltakerbeviset.

Endring av betalingsmåte: Det er ingen angrerett på betalingsmåten. Når vi har mottatt betalingen, kan den ikke endres til en annen betalingsmåte.

Du bør lese reisedokumentet ditt før du betaler for reisen, da du ved betaling for reisen bekrefter at informasjonen på billetten er korrekt og at du godtar våre reisevilkår.

Ønsker du å betale med gavekort må du bestille reisen på nett uten å betale og deretter sende oss en e-post til post@amisol.no med gavekortnummer + ordrenummer.

Gavekort er gyldig i 1 år fra utstedelsesdato og kan brukes på alle pakkereiser som ikke er rabattert. Det kan kun benyttes ett gavekort per billettnr., kan ikke brukes på rutefly (der fly og hotell betales separat). Kan ikke kombineres med andre rabatter, byttes mot kontanter eller brukes til kjøp på en destinasjon. Utgåtte gavekort kan ikke forlenges og kan ikke overføres/selges til andre.

Når reisen er betalt, trer våre generelle endrings- og avbestillingsregler i kraft.

-------------------------------------------------------------------------------------

Depositum

Arrangøren kan fastsette et rimelig depositum den reisende skal betale.

Der arrangøren kan dokumentere at bestillingen medfører spesielle økonomiske forpliktelser før reisen starter, f.eks. pakkereiser knyttet til rutefly med tilhørende betalingsforpliktelser for arrangøren, hoteller med krav til ikke refunderbar forskuddsbetaling eller spesielle landarrangement (utflukter, kurs etc.) som er en del av pakken, men hvor arrangøren ikke har krav på refusjon ved avbestilling av landarrangementet i kan depositumet økes med dette doku­menterte beløpet.

For reiser med rutefly gjør vi spesielt oppmerksom på at reisen skal betales straks dersom hotellet eller flyselskapet krever forhåndsbetaling.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

4. Særlige forhold knyttet til avtalen

4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Arrangøren eller formidler skal opplyse kunden om adgangen til å tegne en egen avbestillingsbeskyttelse eller en avbestil­lingsforsikring fra et forsikringsselskap, sammen med selve pakkereisen, som sikrer kunden rett til å kreve seg løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos seg selv eller noen i hans nærmeste familie, eller noen han reiser sammen med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i pkt 5.3.

Arrangøren skal videre opplyse kunden om hans adgang til å tegne reiseforsikring hos formidler eller arrangør, evt. hos et forsikringsselskap, dvs. forsikring for tap/skade på reisegods etc. og for dekning av legeutgifter og evt. hjemsendelse ved ulykke/sykdom. Kunden skal opplyses om nødvendigheten av å medbringe Europeisk Helsetrygdkort dersom slik reiseforsikring ikke tegnes.

Dersom avtalen om kjøp inngås kort tid før avreise, skal informasjonen etter foregående ledd gis i den utstrekning det er praktisk mulig.

Er avbestillingsretten en integrert del av arrangørens standard betingelser, plikter han å gjøre kunden tydelig oppmerksom på dette.

AmiSol Travel videreformidler Gouda avbestillingsforsikring.

Avbestillingsforsikring fra Gouda kan bestilles via link i ordrebekræftelsen efter man bestiller reisen.

 

AmiSol Travel videreformidler Gouda Reiseforsikring.

Reiseforsikring fra Gouda kan bestilles samtidig som man bestiller reisen.

Tlf. Gouda: +47 24 14 45 70

http://www.gouda.no 

 

4.2 Innreisebestemmelser

Arrangøren/formidler skal før avtalen inngås gi kunden generelle opplysninger om hvilke pass og visumkrav som gjelder det/de ønskede reisemål har for borgere fra EU/EØS-landene. Det skal så langt det er mulig også opplyses om omtrent hvor lang tid det tar å få visum.

Den som foretar en bestilling for andre plikter å gi korrekte og utfyllende informasjoner om sine medreisende.  Dette budskapet skal inntas på bestillingsbekreftelsen på en klar og iøynefallende måteGis konkrete opplysninger om innreisebestemmelser for den valgte reise av praktiske grunner først sammen med reisebekreftelsen eller senere, kan kunden heve avtalen og kreve det innbetalte depositum refundert i sin helhet dersom de aktuelle bestemmelser i vesentlig grad påvirker muligheten for gjennomføringen av reisen.

Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området, skal gis anvisning om hvor man kan innhente de nødvendige opplysninger dersom arrangør/formidler ikke selv er i stand til å innhente slike.

Den reisende plikter å gi korrekte informasjoner iht. de krav de enkelte lands myndigheter måtte sette som betingelse for innreise.

Dersom myndighetene i innreiselandet presenterer nye krav til personlige opplysninger ved innreise eller andre formkrav etter at reisedokumentene er utstedt, skal reisearrangør/formidler gi kunden beskjed om dette i den utstrekning det er mulig.

AmiSol Travel opplyser på våre websider under hvert reisemåls reisefakta hvilke pass og visumregler som gjelder for reisemålet.

 

4.3. Helseopplysninger

Kunden skal før avtalen inngås, informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbin­delse med reisen og oppholdet. 

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for reisendes helsetilstand.

Alle gjester reiser på eget ansvar.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for helserelaterte forhold i forhold til hotell, romfordeling, mat på hotell eller evt. cruisebåt, busser, utflukter, mat på utflukter og lignende om det ikke er gitt beskjed og avtalt skriftlig i forkant av reisen.

 

4.4 Informasjon vedrørende transport

Reisearrangøren plikter å opplyse hvilke flyselskap som utfører de forskjellige transportdelene av reisen. Ved endring av flyselskap etter reisen er kjøpt, skal melding gis så snart som prak­tisk mulig og senest ved innsjekking/ombordstigning. Ved pakkereiser som benytter rutefly, skal arrangøren gi melding om skifte av ruteflyselskap der dette er mulig.

AmiSol Travels opplysninger om flyselskap finnes på våre websider.

På Billett/Reisebevis finner man flynummeret.

I avgangshallen på flyplassen finner man en oppslagstavle med flynummeret og tilhørende innsjekkingsskranke.

Innsjekkingen åpner 2 timer før avreise og stenger 1 time før avreise.

Det er dessverre ikke mulig å benytte innsjekkingsautomater, man må sjekke inn i anvist skranke.

Man er selv ansvarlig for å møte til riktig avreisetid.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig ved for tidlig eller for sent fremmøte til avreise. AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man er fraværende på flyplass i forhold til avreisetiden.

Den reisende er selv ansvarlig for å medbringe riktige og gyldige reisedokumenter, evt. kviteringer og gyldig pass.

Det er den reisendes eget ansvar å følge nødvendige anvisninger for å komme med flyet.

Man må selv følge med på flyopprop, oppslagstavler og andre anvisninger.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man av ulike grunner ikke kommer med flyet.

Ved mistet/ødelagt bagasje må dette gis beskjed om før man forlater ankomsthallen, da nødvendige skjemaer skal fylles ut.

En PIR-rapport er i alle tilfeller nødvendig ved evt. kompensasjon for mistet/ødelagt bagasje.

PIR-rapporten får man ved henvendelse i ankomsthallen før man forlater flyplassen.

Ved mistet/ødelagt bagasje og evt. kompensasjon for forhold knyttet til dette vil det være den reisendes forsikringsselskap som er ansvarlig for dette.

De ulike forsikringsselskapene har ulike vilkår i forhold til mistet/ødelagt bagasje.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for mistet/ødelagt bagasje.

 

4.5. Andre forhold

Avtalen skal bekrefte at arrangøren har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet eller tilsvarende ordning, samt gi opplysninger om hvordan fondet kan kontaktes.

AmiSol Travel har stillet lovpliktig garanti til Reisegarantifondet.

Hvis pakkereisen er kjøpt hos et reisebyrå, hefter reisebyrået for eventuelle krav kunden har overfor arrangøren.

Dette gjelder ikke krav som dekkes av Reisegarantifondet.

Reisegarantifondet

Postboks 227

4001 Stavanger

Norge

Mail: firmapost@rgf.no 

http://www.rgf.no/

 

4.5.1. Bestemmelser vedrørende bestilt hotell, endringer mv.

I forhold til utsjekking praktiserer ulike regler for når man må sjekke ut av rommet på de forskjellige reisemålene.

På enkelte reisemål kan det være utsjekking kl. 12.00 eller 14.00 på avreisedagen.

Dette kan også gjelde selv om flyet går etter kl. 00.00.

Hotellbytte kan i spesielle tilfeller oppstå.

Hotellene kan ha overbooket i spesielle perioder som reisemålets høytider og myndighetene kan stenge av hoteller eller områder ved for eksempel statsbesøk. Hotellene kan også stenges pga. uforutsette forhold som ødeleggelser eller plutselig renovasjon.

AmiSol Travel vil i disse tilfelle gjøre vårt beste for å finne et tilsvarende hotell av samme standard.

Alle rammede gjester vil da bli kontaktet umiddelbart.

I spesielle tilfeller kan man få beskjed om hotellbytte ved ankomst på reisemålet.

Ved ønske om bytte av hotell er Amisol Travel behjelpelig med dette under forutsatt ledig kapasitet mot 500,- i administrasjonsgebyr dog senest 30 dager før afreise. Bytte av hotell er aldri kostnadsfritt uansett årsak.

Prisen er alltid hotellets markedspris og betales direkte til hotellet. Betalingen for opprinnelig hotell refunderes ikke.

Ved noen hoteller tilbyr AmiSol Travel ulike typer rom.

Hvilke typer spesifikasjoner som tilbys varierer i forhold til hotell.

Type rom er spesifisert i bookingsystemet og på Billett/Reisebevis ved bestilt reise.

Har man betalt tillegg for spesifikasjoner står dette på Billett/Reisebevis og er bestilt.

Hotellene fordeler rom innenfor hotellområdet.

AmiSol Travel kan ikke velge rom for sine gjester.

Rommene kan ha forskjellig beliggenhet på hotellområdet, være av forskjellig størrelse og ha forskjellig interiør.

Plasseringen av rom er utenfor Amisol Travels kontroll.

Rengjøringen kan noen steder være enklere en hva man er vant med fra Norge.

Rommene må benyttes av den eller de reisende som har bestilt. Det er forbudt å la andre personer bruke rommet.

Ved bestilling av uspesifisert reise gjelder egne regler.

Budsjett tilsvarer uspesifisert reise.

Ved bestilling av denne type reise benyttes også hoteller og komplekser som ikke står oppført i vårt hotellprogram på reisemålet.

Det angis aldri spesielle steder eller byer man kan bli plassert hvor som helst på reisemålet.

Bostedet bekreftes ikke før avreise.

Ved ankomst på reisemålet får man beskjed fra reiseleder om bostedet.

Følgende regler gjelder ved kjøp av uspesifisert reise

1. Ved reiser til en flydestinasjon med flere feriesteder kan innkvartering skje på hvilket som helst sted og bosted på stedene.

Bostedet kan være utenfor AmiSol Travels program og feriested.

Uspesifisert innkvartering vil kunne være av meget enkel standard tilsvarende klassifisering en stjerne.

2. Reisende fra flere reisefølger kan bli plassert sammen f.eks. fire personer av samme kjønn eller to par i en leilighet med to separate soverom og felles bad. Innkvartering i rom uten privat bad og balkong kan forekomme.

Dersom man stiller særskilte krav til beliggenhet og komfort anbefales det å kjøpe en reise med spesifisert innkvartering.

3. Reiselederservicen kan på uspesifiserte bosteder være begrenset eller ingen. 4. Ingen måltider er inkludert selv om man blir plassert på et av arrangørenes bosted som programføres med ulike former for pensjon eller All Inclusive.

4. Ingen måltider er inkludert selv om man blir plassert på et av arrangørenes bosted som programføres med ulike former for pensjon eller All Inclusive.

5. Flytting mellom forskjellige bosteder under oppholdet kan forekomme.

6. Ved ønske om bytte av bosted kan arrangøren være behjelpelig med dette forutsatt at bosteder med ledig kapasitet. Det må betales for nytt bosted i tillegg til administrasjonsgebyr på 500,- per person.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

5. Kundens rett til å avbestille eller overdra reisen

5.1. Avbestilling ved ekstraordinære omstendigheter

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen, og få refundert de innbetalte beløp for pakke­reisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette før pakkereisen skal ta til, konstateres uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme syk­dommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til reisemålet.

Retten til avbestilling skal også gjelde dersom begivenhetene inntrer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av ytelser som ikke er en del av pakke­reisen må, dersom betaling for slike ytelser allerede er videreformidlet fra arrangøren til den aktuelle tjenesteleverandøren, rettes til den aktuelle tjenesteleverandøren på avtalerettslig grunnlag.

Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

 

5.2. Avbestilling mot vederlag

Kunden har rett til å avbestille reisen før avreise. I slike tilfeller kan reisearrangøren kreve et rimelig, standardisert avbestillingsgebyr, som fastsettes av hensyn til tidspunktet for avbestillingen og pakkereisens art. Kunden skal informeres om slike vilkår både før og ved inngåelse av reiseavtalen.

Hvis du ønsker å kansellere pakkereisen til Sharm el Sheikh:

  • 0-20 dager før avreise: Ingen refusjon (avbestillingsforsikring, depositum, innbetalt restbeløp)
  • 21-60 dager før avreise: avbestillingsforsikring, depositum og 50% av innbetalt restbeløp er tapt
  • 61-365 dager før avreise: avbestillingsforsikring og depositum er tapt

Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, eksempelvis der arrangørens rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan arrangøren sette avvikende betingelser fra ovenstående refusjonsregler.

Kundens avbestillingsrett kan uansett ikke begrenses i større grad enn arrangørens rett ovenfor sine underleverandører.

De individuelle refusjonsreglene må være lett forståelige og må gis på en klar og tydelig måte før bestilling. Dersom slik informasjon ikke gis på en klar og tydelig måte ved bestilling og arrangøren ikke kan sannsynliggjøre at slik informasjon er gitt før bestilling, er kunden likevel ikke forpliktet av arrangørens avvikende regler. Avbestilling følger da de ovenstående refusjonsreglene.

Dersom kundens bestilling omfatter flere, og den avtalte totalpris bygger på rabatter eller avslag knyttet opp til deltagerantallet, vil grunnlaget for slike rabatter eller avslag kunne falle bort dersom noen av reisefølget avbestiller. Ved slik partiell avbestilling, skal arrangøren refundere den forholdsmessige andelen av den avtalte/betalte prisen til de som avbestiller, og kreve inn eventuell merpris som følge av bortfall av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de gjenværende deltagerne. Medfører dette at den/de som reiser må bo i enkeltrom, tilkommer enkeltromstillegg.

Spesielle avbestillingsregler for reiser med rutefly, rundreiser, etc.

Reiser til Sicilia, Napoli/Amalfi og rundreiser har spesielle avbestillings- og endringsregler knyttet til transport(rutefly)/cruise/utflukter/hotell. Dersom den reisende avbestiller rundreisen og Amisol ved det tidspunktet har en økonomisk forpliktelse overfor sin underleverandør, må Amisol belaste den reisende med et gebyr tilsvarende denne prisen. Gebyrets størrelse er derfor 100% av reisens pris.

Ønsker du å avbestille din pakkereise til andre destinasjoner, cruise, turer og lignende. med rutefly og innenlandsbilletter gjelder følgende regler:

  • 0-365 dager før avreise: Ingen refusjon (avbestillingsforsikring, depositum, innbetalt restbeløp, betalte gebyrer)

 

Reiser bestilt via en dealside refunderes ikke ved avbestilling.

Reiser bestilt med KunFly refunderes ikke ved avbestilling.

Reise med rutefly, hvor kunden betaler separat for fly og hotell, refunderes ikke ved avbestilling.

Ved sen ankomst/fravær fra reisen anses det som en kansellering av hele reisen og den reisende har da ikke krav på refusjon av reisens pris.

Avbestilling av utflukter

Avbestiller du senest 15 dager før avreise refunderes hele prisen for utflukten. Ved senere avbestilling er det en forsikringssak som normalt forutsetter at du har gyldig legeattest.

For at utfluktene skal gjennomføres kreves det er minimum antall deltakere. Vi forbeholder oss retten til å flytte eller avlyse utflukten hvis for eksempel værforhold gjør at den ikke kan gjennomføres. Skulle en utflukt blir avlyst, meddeler vi selvfølgelig dette til deg så snart vi kan og pengene for utflukten tilbakebetales.

Hvis du av en eller annen anledning må avbestille eller endre på reisen må du kontakte oss så raskt som mulig.

Tlf.: (+47) 32 200 900

Mail: post@amisol.no

 

Avbestillingsforsikring

Amisol Travel videreformidler Gouda avbestillingsforsikring.

Avbestillingsforsikring fra Gouda kan bestilles via link i ordrebekræftelsen indenfor 24 timer.

Forsikringen dekker tilbakebetaling av reisens kostnad ved plutselig sykdom hos seg selv eller nærmeste familie i forkant av reisen.

Tlf. Gouda: +47 24 14 45 70

Mail: post@gouda.no

 

5.3. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse – frivillig avbestillingsbeskyttelse.

Har kunden tegnet avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller er tilsvarende regler gjort til en del av arrangørens standard betingelser, har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Han plikter å underrette arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt.

Avbestillingsbeskyttelsen skal minst gi rett til avbestilling dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken, blir rammet av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller død. Det samme gjelder hvis slike omstendigheter rammer en som han reiser sammen med, og det ville være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Likestilt med plutselig og alvorlig syk­dom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller hans reisefølge, jfr. foranstående, og som medfører at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskade på faste eiendom, e.l.

Retten etter foregående punkter forutsetter at den reisende selv ikke kjente til, eller burde kjenne til, de omstendigheter som fører til at reisen ikke kan benyttes, eller at han selv ikke har ansvaret for slike omstendigheter.

Kunden plikter å gi formidler eller arrangør beskjed om avbestilling så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som berettiger avbestillingen etter dette punkt, samt å frem­skaffe tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller den hindrende omstendighet f.eks. ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Har kunden akseptert arrangørens egen avbestillingsbeskyttelse, skal arrangøren ved avbestil­ling i.h.t. ovenstående bestemmelser, refundere det innbetalte beløp (med fradrag av prisen for avbestillingsbeskyttelsen) uten ugrunnet opphold så snart nødvendig dokumentasjon er frem­skaffet av kunden, eventuelt etter fradrag av et rimelig administrasjonsgebyr. Forutsetningen er også at gebyret fremgår av arrangørens individuelle betingelser eller forsikringsdokumentet.

Hvis bestillingen omfatter flere reisende, og den samlede pris reflekterer rabatt eller avslag basert på det totale deltagerantallet, vil en avbestilling for en eller flere i følget kunne medføre at betingelsene for den avtalte pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de gjen­værende deltagere en prisøkning, men dekkes av avbestillingsbeskyttelsen.

Arrangøren har rett til å overføre de reisende til en annen innkvartering som passer bedre til den gjenværende gruppens størrelse og som ellers tilsvarer det opprinnelig bestilte husvære. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i den valgte pakke­reise, eller gjør at de gitte opplysninger om pakkereisen eller avtalte tilleggsytelser ikke lenger kan oppfylles.

AmiSol Travel videreformidler Gouda avbestillingsforsikring.

På de fleste av AmiSol Travels hoteller og cruisebåter er grunnprisen basert på to personer i samme rom/leilighet. Dersom en eller flere personer avbestiller tas det ut tillegg for resterende antall personer i følge gjeldende prisliste.

For gruppereiser spesielle regler, ta kontakt på vår kundetelefon for ytterligere informasjon.

Ved sykdom i forkant av avreise er den reisende pliktet til å gi beskjed umiddelbart til Amisol Travel enten på telefon eller epost.

 

Tlf.: (+47) 32 200 900

Epost: post@amisol.no  

Utenom kontorets åpningstider eller om man ikke kommer igjennom på tlf. må man gi beskjed via epost umiddelbart. Gir man ikke beskjed bortfaller rett til erstatning.

 

5.4. Overdragelse av pakkereisen (Sharm el Sheikh)

Kunden har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta i pakkereisen. Forutsetningen er at arrangøren eller formidleren gis melding om dette innen rimelig tid før pakkereisen starter, og at arrangøren og/eller underleverandører han benytter, ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. Rutefly tilhører bl.a. denne kategori underleverandører. Der ruteflyselskapet aksepterer navneendringer, kommer selskapets vilkår for dette i tillegg til reglene i Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Arrangøren kan i tilfelle overdragelse beregne seg et rimelig navneendringsgebyr. Den opprinnelige kunde og den nye reisende hefter solidarisk for både slikt gebyr og eventuelle restbeløp for reisen.

For charterreiser er navneendringsgebyret kr 500,-

Arrangørens opplysningsplikt etter pakkereiseloven og disse vilkår, ansees normalt oppfylt overfor den nye kunde i den utstrekning opplysningsplikten er oppfylt overfor den som over­drar reisen. Dersom det er behov for å gi ytterligere informasjon, og dette er praktisk mulig, vil arrangøren likevel ha plikt til å gi de nødvendige opplysninger til den som reisen er overdratt til. Arrangøren har ikke noe ansvar dersom den som får reisen overdratt til seg, ikke tilfredsstiller de krav innreiselandet setter.

 

5.5. Endring av bestillingen

Den reisende kan forandre reisedag, reisemål, hotell o.l. mot et rimelig administrasjonsgebyr, dersom arrangøren har mulighet til å etterkomme de nye ønsker. Overstiger arrangørens kostnader ved endringen gebyrets størrelse, kan endrin­gen regnes som en avbestilling. Arrangøren må da opplyse kunden om at reglene om avbestil­ling mot vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde.

Ved endring tidligere enn 30 dager før avreise er endringsgebyret kr 500. Ved endring 30 dager før avreise, eller senere, beregnes endringsgebyret ut ifra gjeldende vilkår for avbestilling.

Navnendring ved pakkereise (Sharm el Sheikh)

Må foretas så snart endringen er kjent, dog senest 7 dager før avgang. Gebyr for navnendring er kr. 500 pr. person. Ved endring 30 dager før avreise, eller senere, beregnes endringsgebyret ut ifra gjeldende vilkår for avbestilling.

Navnendring på andre reiser (Sicilia, Amalfi/Napoli, rundreiser etc.)

Navneændring på alle andre pakkereiser, rundreiser, KunFly billetter og reiser med rutefly på økonomiklasse og lavprisflyselskaper er underlagt spesielle vilkår og restriktioner, der ikke kan endres, heller ikke navnendres.

Tilvalg i bestillingen må gjøres senest 3 dager før avreise. Dette er for eksempel bestilling av mat på fly, setereservasjon og innsjekket bagasje. 

 

Programendringer

Ved vesentlige endringer som evt. skulle oppstå vil Amisol i den grad det er mulig, gi muntlig eller skriftlig beskjed.

Skulle den reisende endre telefonnummer eller adresse i forhold til det som er registrert på bestillingen må det gis beskjed til AmiSol Travel.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for tilfeller hvor feil kontaktinformasjon er oppgitt.

 

------------------------------------------------------------------------------------

6. Arrangørens rett til å kansellere eller endre reisen uten erstatningsplikt.

6.1. For få tilmeldte

Arrangøren kan kansellere den enkelte reise dersom det ikke blir solgt det antall plasser eller beleggsandel han i sine individuelle betingelser har satt som vilkår for å avvikle reisen. Fristen må ikke settes kortere enn:

- 20 dager før avreisedøgnet starter ved reiser som varer i mer enn 6 dager.
- 7 dager før pakkereisen begynner ved reiser som varer mellom 2 og 6 dager.
- 48 timer før pakkereisen begynner ved reiser som varer i mindre enn 2 dager.

Skriftlig varsel om slik kansellering må være kommet frem til kunden senest ved fristens utløp. Arrangøren plikter å gi kunden beskjed om kansellering etter dette punkt så snart som mulig. Ved kansellering etter dette punkt skal alle av kunden innbetalte beløp refunderes så snart som mulig.

AmiSol kan kansellere reisen 20 dager før avreise ved for få tilmeldte til en avgang eller en serie avganger.

Minimumsantall som gjelder for Amisols reiser er følgende: 

- Det ikke melder seg tilstrekkelig antall reisende på en avgang, eller en serie avganger. 95% av antall seter på flyet må være solgt.

- Det ikke melder seg 95% av antallet som kan delta på en arrangert    gruppereise/cruise/rundreise/temareise

- 50 reisende til det reisemål som er angitt på den reisendes bestillingsbekreftelse.

- 50 reisende til hvert innkvarteringsalternativ på det reisemålet som er angitt på  bestillingsbe-kreftelsen.

Amisol kan avlyse en reise hvis ikke samtlige ovenfor angitte minimumskrav er oppfylt.

 

6.2. Hindring utenfor arrangørens kontroll

Arrangøren kan kansellere en reise uten erstatningsansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende underrettes om avlysningen uten ugrunnet opphold.  Slike hindringer kan etter omstendighetene være krig eller krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte.

Kanselleres en reise før den starter pga hindringer utenfor arrangørens kontroll, plikter han å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt skal kunden kostnadsfritt tilbys å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren kan tilby dette. Tilbys kunden en alternativ reise av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passende prisavslag.

Etter de samme vilkår som nevnt i 1. ledd, vil ikke arrangøren ha erstatningsansvar dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes som følge av at slike hindringer inntrer etter at pakkereisen er påbegynt. Dersom reisen forkortes ved at arrangøren eller kunden avbryter den pga. slike forhold, vil kunden likevel ha krav på et forholdsmessig prisavslag. Arrangøren plikter i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risiki eller ulemper for kunden. Må reisen avbrytes, plikter arrangøren å frakte kunden tilbake til det avtalte hjemkomststed uten kostnader og med minst mulig ulempe for kunden. Tidspunktet for hjemsendelse vil være avhengig av en vurdering av de faktiske forhold på stedet, herunder den reelle risiko og/eller de reelle ulempene et fortsatt opphold representerer. Norske og lokale myndigheters uttalelser skal vektlegges ved denne vurderingen.

Dersom arrangøren unnlater hjemsendelse eller utsetter denne unødvendig og kunden må besørge hjemreisen selv, er arrangøren ansvarlig for eventuelle merutgifter kunden pådrar seg som en følge av dette. 

 

6.3 Arrangørens rett til å endre reisens innhold eller betingelser etter avtaleinngåelse

Arrangøren kan ikke endre avtalevilkårene eller reisens spesifikasjoner til ulempe for kunden etter avtaleinngåelse, med mindre det er tatt forbehold om å endre spesielt angitte ytelser/ spesifikasjoner, og dette uttrykkelig fremgår av den enkelte avtale, dvs. reisebevis eller annet avtaledokument.

Arrangøren plikter å underrette kunden skriftlig så snart som mulig dersom han ønsker å endre betingelser eller innhold etter dette punkt.

Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen vil bli mangelfull. Har kunden ikke påberopt seg denne retten innen tre dager etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve kjøpet eller kreve prisavslag. Dersom spesielle omstendigheter fører til at fristen ikke kan overholdes, plikter kunden å gi beskjed så snart som mulig og innen rimelig tid.

Amisol tar forbehold om programendringer. Eventuelle mindre endringer oppdateres fortløpende under presentasjonen av bostedene på amisol.no. Vesentlige endringer som skjer etter at du har bestilt din reise vil bli meddelt skriftlig eller pr. telefon så snart Amisol blir kjent med endringen. Informasjon om flytider, flyselskap og flytype i programmet er foreløpige. Endelig informasjon fremgår av billetten, men kan endres etter at billetten er utstedt.

Skulle den reisende endre telefonnummer eller adresse i forhold til det som er registrert på bestillingen må det gis beskjed til AmiSol Travel. AmiSol Travel er ikke ansvarlig for tilfeller hvor feil kontaktinformasjon er oppgitt.

Reisende med AmiSol Travel er pliktige til å møte frem ved avgang etter de anvisninger som gis i forhold til fremmøte tid.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig ved for tidlig eller for sent fremmøte til avreise.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig om man er fraværende på flyplass i forhold til avreisetiden.

På AmiSol Travels websider opplyses det om tilfeller hvor endringer kan forekomme.

Dette er spesielt viktig i forhold til Cruise på Nilen og Rundreiser hvor det tas forbehold om eventuelle endringer i forhold til oppsatt program.

 

-------------------------------------------------------------------------------------

7. Partenes plikter

7.1. Arrangørens/formidlerens plikter

Arrangøren skal avvikle reisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jf. pkt 2. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i reisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Arrangøren skal snarest mulig yte passende bistand til reisende i vanskeligheter. Bistanden skal gå ut på å gi passende opplysninger om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og det det er aktuelt bistå med å finne alternative reisetjenester. Arrangøren kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskelighetene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende.

Reisearrangøren/formidleren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende.

Påpeker den reisende mangler ved reisen, plikter arrangøren å gjøre det som innen rimelig­hetens grenser er mulig for å rette på mangelen så snart som mulig.

 

Ved vesentlige endringer som evt. skulle oppstå vil AmiSol Travel i den grad det er mulig, gi muntlig eller skriftlig beskjed.

Skulle den reisende endre telefonnummer eller adresse i forhold til det som er registrert på bestillingen må det gis beskjed til AmiSol Travel.

AmiSol Travel er ikke ansvarlig for tilfeller hvor feil kontaktinformasjon er oppgitt.

-------------------------------------------------------------------------------------

8. Om mangler

8.1. Mangler før avreise

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler.

Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 8% skal alltid ansees som vesentlig ulempe. Kunden skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise.

Kunden har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 29.

Alternativt har han rett til å delta i en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom arrangøren eller formidleren kan tilby dette. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passene prisavslag.

Kan arrangøren ikke tilby en slik erstatningsreise, kan kunden selv kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innenfor rimelighetens grenser, og holde arrangøren ansvarlig for eventuelle merkostnader ved dette kjøpet etter de vanlige, erstatningsrettslige regler. Er et slikt deknings­kjøp vesentlig dyrere enn prisen for den opprinnelige reisen, kan erstatning normalt ikke påregnes. 

Dersom kunden, til tross for sin rett til å heve kjøpet som følge av mangler, ønsker å benytte seg av den avtalte reise, har kunden rett til et forholdsmessig prisavslag. Dersom mangelen er en prisøkning på mer enn 10%, er dog kundens valg å enten heve kjøpet, eller å delta på reisen til den nye prisen dersom annet ikke blir avtalt mellom partene.

 

8.2. Mangler etter avreise

Pakkereisen har en mangel ved manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side.

Kunden plikter å reklamere på mangler han oppdager uten ugrunnet opphold.

Reklamasjonsberettigede mangler etter avreise gir kunden disse rettighetene:

 

a) Avhjelp:

Kunden kan kreve at arrangøren avhjelper mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen en rimelig frist fastsatt av kunden. Avhjelpes mangelen ikke innen fristen kan den reisende selv avhjelpe mangelen og kreve nødvendige utgifter refundert.

Avslår kunden retting som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å reklamere til arrangøren eller arrangørens representant der dette er mulig, slik at retting kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

 

b) Alternative reisetjenester

Kunden kan kreve at arrangøren tilbyr en alternativ reisetjeneste dersom en vesentlig del av reisetjenestene ikke kan leveres etter pakkereiseavtalen. Arrangøren skal om mulig tilby en alternativ reisetjeneste av tilsvarende eller høyere kvalitet uten tilleggskostnader. Dersom de foreslåtte alternative reisetjenestene fører til en pakkereise med lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis et passe prisavslag. Den reisende kan bare avvise tilbudet dersom de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller dersom prisavslaget er utilstrekkelig.

 

c) Prisavslag:

Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har kunden rett til et passende prisavslag for perioden pakkereisen har hatt en mangel.

 

d) Heving:

Har pakkereisen en mangel som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og arrangøren ikke har avhjulpet mangelen eller tilbudt alternative tjenester, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert.

Hever kunden avtalen etter denne bestemmelse, har han krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, dersom pakkereisen inneholder transportelement. Reglene i punkt 6.2., 3. ledd gjelder på samme måte.

 

e) Erstatning:

Er pakkereisen mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av arrangøren.

Arrangørens erstatningsplikt etter det foran­stående faller bort dersom arrangøren kan godtgjøre at mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Retten til erstatning gjelder heller ikke dersom mangelen skyldes en tredjeperson som ikke er knyttet til leveringen av reisetjenestene som inngår i avtalen, og mangelen ikke kunne forutsees eller unngås.

Der transportrettslig lovgivning begrenser omfanget av eller vilkårene for erstatning fra en transportør, gjelder de samme begrensningene for arrangøren.

 

8.3 Erstatningsbegrensninger

Der arrangørens erstatningsansvar ikke allerede er begrenset etter annen transportrettslig lovgivning, kan arrangøren begrense erstatningen i pakkereiseavtalen, men ikke til mindre enn tre ganger pakkereisens samlede pris.

Begrensningen gjelder ikke ved personskade eller skade forårsaket forsettlig eller uaktsomt av arrangøren.

 

9. Tvistebehandling

Ved reklamasjon skal den reisende gjøres oppmerksom på klageprosedyren, og at dersom kundens reklamasjon/krav ikke blir imøtekommet eller at partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Klagenemnda for Pakkereiser (Pakkereisenemnda) eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse.

EUs klageportal kan også brukes hvis kunden ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis klager er forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen inngis her http://ec.europa.eu/odr.

 

------------------------------------------------------------------------------------

10. Ikrafttredelse

Disse Alminnelige vilkår for Pakkereiser gjelder fra 01.07.2018 og avløser fra samme dato tilsvarende vilkår fra 1.1.2015